ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂತನೂ ನೋಡದೆ ಹೆಣ್ಣನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ ನಟ ದರ್ಶನ್, ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಗರಂ

ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂತನೂ ನೋಡದೆ ಹೆಣ್ಣನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ ನಟ ದರ್ಶನ್, ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಗರಂ