ಪಂದ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಂಡಗಳು

ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ದಿನ

ಸಮಯ

ಸ್ಥಳಗಳು

1

ಮುಂಬೈ Vs ಚೆನ್ನೈ

19th September/ Saturday

7:30 PM IST

ABU DHABI

2

ದೆಹಲಿ Vs ಪಂಜಾಬ್

20th  September/ Sunday

7:30 PM IST

DUBAI

3

ಹೈದರಾಬಾದ್ Vs ಬೆಂಗಳೂರು

21st September/ Monday

7:30 PM IST

DUBAI

4

ರಾಜಸ್ತಾನ Vs ಚೆನ್ನೈ

22nd September/ Tuesday

7:30 PM IST

SHARJAH

5

ಕೋಲ್ಕತಾ Vs ಮುಂಬೈ

23rd  September/ Wednesday 

7:30 PM IST

ABU DHABI

6

ಪಂಜಾಬ್ Vs ಬೆಂಗಳೂರು

24th September/ Thursday

7:30 PM IST

DUBAI

7

ಚೆನ್ನೈ Vs ದೆಹಲಿ

25th September Friday

7:30 PM IST

DUBAI

8

ಕೋಲ್ಕತಾ Vs ಹೈದರಾಬಾದ್

26th September 2020/ Saturday

7:30 PM IST

ABU DHABI

9

ರಾಜಸ್ತಾನ Vs ಪಂಜಾಬ್

27th September/ Sunday

7:30 PM IST

SHARJAH

10

ಬೆಂಗಳೂರು Vs ಮುಂಬೈ

28th September/ Monday

7:30 PM IST

DUBAI

11

ದೆಹಲಿ Vs ಹೈದರಾಬಾದ್

29th September/ Tuesday

7:30 PM IST

ABU DHABI

12

ರಾಜಸ್ತಾನ Vs ಕೋಲ್ಕತಾ

30th September/ Wednesday

7:30 PM IST

DUBAI

13

ಪಂಜಾಬ್ Vs ಮುಂಬೈ

1st October/ Thursday

7:30 PM IST

ABU DHABI

14

ಚೆನ್ನೈ Vs ಹೈದರಾಬಾದ್

2nd October/ Friday

7:30 PM IST

DUBAI

15

ಬೆಂಗಳೂರು Vs ರಾಜಸ್ತಾನ

3rd October/ Saturday

3:30 PM IST

ABU DHABI

16

ದೆಹಲಿ Vs ಕೋಲ್ಕತಾ

3rd October/ Saturday

7:30 PM IST

SHARJAH

17

ಮುಂಬೈ Vs ಹೈದರಾಬಾದ್

4th October/ Sunday

3:30 PM IST

SHARJAH

18

ಪಂಜಾಬ್ Vs ಚೆನ್ನೈ

4th October/ Sunday

7:30 PM IST

DUBAI

19

ಬೆಂಗಳೂರು Vs ದೆಹಲಿ

5th October/ Monday

7:30 PM IST

DUBAI

20

ಮುಂಬೈ Vs ರಾಜಸ್ತಾನ

6th October/ Tuesday

7:30 PM IST

ABU DHABI

21

ಕೋಲ್ಕತಾ Vs ಚೆನ್ನೈ

7th October/ Wednesday

7:30 PM IST

ABU DHABI

22

ಹೈದರಾಬಾದ್ Vs ಪಂಜಾಬ್

8th October/ Thursday

7:30 PM IST

DUBAI

23

ರಾಜಸ್ತಾನ Vs ದೆಹಲಿ

9th October/ Friday

7:30 PM IST

SHARJAH

24

ಪಂಜಾಬ್ Vs ಕೋಲ್ಕತಾ

10th October/ Saturday

3:30 PM IST

ABU DHABI

25

ಚೆನ್ನೈ Vs ಬೆಂಗಳೂರು

10th October/ Saturday

7:30 PM IST

DUBAI

26

ಹೈದರಾಬಾದ್ Vs ರಾಜಸ್ತಾನ

11th October/ Sunday

3:30 PM IST

DUBAI

27

ಮುಂಬೈ Vs ದೆಹಲಿ

11th October/ Sunday

7:30 PM IST

ABU DHABI

28

ಬೆಂಗಳೂರು Vs ಕೋಲ್ಕತಾ

12th October/ Monday

7:30 PM IST

SHARJAH

29

ಹೈದರಾಬಾದ್ Vs ಚೆನ್ನೈ

13th October/ Tuesday

7:30 PM IST

DUBAI

30

ದೆಹಲಿ Vs ರಾಜಸ್ತಾನ

14th October, Wednesday

7:30 PM IST

DUBAI

31

ಬೆಂಗಳೂರು Vs ಪಂಜಾಬ್

15th October/ Thursday

7:30 PM IST

SHARJAH

32

ಮುಂಬೈ Vs ಕೋಲ್ಕತಾ

16th October/ Friday

7:30 PM IST

ABU DHABI

33

ರಾಜಸ್ತಾನ Vs ಬೆಂಗಳೂರು

17th October/ Saturday

3:30 PM IST

DUBAI

34

ದೆಹಲಿ Vs ಚೆನ್ನೈ

17th October/ Saturday

7:30 PM IST

SHARJAH

35

ಹೈದರಾಬಾದ್ Vs ಕೋಲ್ಕತಾ

18th October/ Sunday

3:30 PM IST

ABU DHABI

36

ಮುಂಬೈ Vs ಪಂಜಾಬ್

18th October/ Sunday

7:30 PM IST

DUBAI

37

ಚೆನ್ನೈ Vs ರಾಜಸ್ತಾನ

19th October/ Monday

7:30 PM IST

ABU DHABI

38

ಪಂಜಾಬ್ Vs ದೆಹಲಿ

20th October/ Tuesday

7:30 PM IST

DUBAI

39

ಕೋಲ್ಕತಾ Vs ಬೆಂಗಳೂರು

21st October/ Wednesday

7:30 PM IST

ABU DHABI

40

ರಾಜಸ್ತಾನ Vs ಹೈದರಾಬಾದ್

22nd October/ Thursday

7:30 PM IST

DUBAI

41

ಚೆನ್ನೈ Vs ಮುಂಬೈ

23rd October/ Friday

7:30 PM IST

SHARJAH

42

ಕೋಲ್ಕತಾ Vs ದೆಹಲಿ

24th October/ Saturday

3:30 PM IST

ABU DHABI

43

ಪಂಜಾಬ್ Vs ಹೈದರಾಬಾದ್

24th October/ Saturday

7:30 PM IST

DUBAI

44

ಬೆಂಗಳೂರು Vs ಚೆನ್ನೈ

25th October/ Sunday

3:30 PM IST

DUBAI

45

ರಾಜಸ್ತಾನ Vs ಮುಂಬೈ

25th October/ Sunday

7:30 PM IST

ABU DHABI

46

ಕೋಲ್ಕತಾ Vs ಪಂಜಾಬ್

26th October/ Monday

7:30 PM IST

SHARJAH

47

ಹೈದರಾಬಾದ್ Vs ದೆಹಲಿ

27th October/ Tuesday

7:30 PM IST

DUBAI

48

ಮುಂಬೈ Vs ಬೆಂಗಳೂರು

28th October/ Wednesday

7:30 PM IST

ABU DHABI

49

ಚೆನ್ನೈ Vs ಕೋಲ್ಕತಾ

29th October/ Thursday

7:30 PM IST

DUBAI

50

ಪಂಜಾಬ್ Vs ರಾಜಸ್ತಾನ

30th October/ Friday

7:30 PM IST

ABU DHABI

51

ದೆಹಲಿ Vs ಮುಂಬೈ

31st October/ Saturday

3:30 PM IST

DUBAI

52

ಬೆಂಗಳೂರು Vs ಹೈದರಾಬಾದ್

31st October/ Saturday

7:30 PM IST

SHARJAH

53

ಚೆನ್ನೈ Vs ಪಂಜಾಬ್

1st November/ Sunday

3:30 PM IST

ABU DHABI

54

ಕೋಲ್ಕತಾ Vs ರಾಜಸ್ತಾನ

1st November/ Sunday

7:30 PM IST

DUBAI

55

ದೆಹಲಿ Vs ಬೆಂಗಳೂರು

2nd November/ Monday

7:30 PM IST

ABU DHABI

56

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮುಂಬೈ

3rd November/ Tuesday

7:30 PM IST

SHARJAH