ಸದಾ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ಅಂತಿದ್ದ ಪತ್ನಿ, ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಗಂಡ - ಮದ್ವೆಯಾಗಿ ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ

ಸದಾ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ಅಂತಿದ್ದ ಪತ್ನಿ, ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಗಂಡ - ಮದ್ವೆಯಾಗಿ ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ

ಸದಾ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ಅಂತಿದ್ದ ಪತ್ನಿ, ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಗಂಡ - ಮದ್ವೆಯಾಗಿ ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ