ನಟಿ ಅಭಿನಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೇ*ವಾಟಿಕೆ ದಂಧೆ ನಡೀತಿತ್ತಾ? ಅತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಆ ದಂಧೆಗೆ ತಳ್ಳೋಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರಾ

ನಟಿ ಅಭಿನಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೇ*ವಾಟಿಕೆ ದಂಧೆ ನಡೀತಿತ್ತಾ?  ಅತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಆ ದಂಧೆಗೆ ತಳ್ಳೋಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರಾ

ನಟಿ ಅಭಿನಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೇ*ವಾಟಿಕೆ ದಂಧೆ ನಡೀತಿತ್ತಾ?  ಅತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಆ ದಂಧೆಗೆ ತಳ್ಳೋಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರಾ