ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಕೋಸ್ಕರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲೈವ್ ಬಂದ ನಟ ದಶ೯ನ್, ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆದ ಕನ್ನಡಿಗರು

ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಕೋಸ್ಕರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲೈವ್ ಬಂದ ನಟ ದಶ೯ನ್, ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆದ ಕನ್ನಡಿಗರು