ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ ಕನ್ನಡಿಗರು ಶಾಕ್

ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ ಕನ್ನಡಿಗರು ಶಾಕ್

ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ ಕನ್ನಡಿಗರು ಶಾಕ್