ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆದವನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಡಿ ಬಾಸ್ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫುಲ್ ಗರಂ

ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆದವನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಡಿ ಬಾಸ್ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫುಲ್ ಗರಂ