ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆದವನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಡಿ ಬಾಸ್ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫುಲ್ ಗರಂ

ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆದವನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಡಿ ಬಾಸ್ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫುಲ್ ಗರಂ

ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆದವನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಡಿ ಬಾಸ್ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫುಲ್ ಗರಂ