ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸಿತೀರಾ ಹುಷಾರ್, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಖಡಕ್ ವಾನಿ೯ಂಗ್

ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸಿತೀರಾ ಹುಷಾರ್, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಖಡಕ್ ವಾನಿ೯ಂಗ್

ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸಿತೀರಾ ಹುಷಾರ್, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಖಡಕ್ ವಾನಿ೯ಂಗ್