ಮಹಿಳೆಯರು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ರೀತಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬಡತನ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ

ಮಹಿಳೆಯರು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ರೀತಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬಡತನ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ

ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು