• ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಟ್ರಕ್ ಓನರ್..!

    ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಟ್ರಕ್ ಓನರ್..! brief history of Indian trucks!!!