• ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಮೊಪೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು..?

    ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಮೊಪೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು..? Do you know the first moped in India..?