• ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಮಾನ,ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನೆ, ಜಗತ್ತಿನ ನಂ 1 ನಟ "Rock Dwayne Johnson" ಲೆಕ್ಕ ಸಿಗದಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ!!!

    ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಮಾನ,ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನೆ, ಜಗತ್ತಿನ ನಂ 1 ನಟ "Rock Dwayne Johnson" ಲೆಕ್ಕ ಸಿಗದಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ!!! Do You Know How World No. 1 "Rock Dwayne Johnson" Made a Special Flight, Special Home and be a Billionaire!!!