• ಈ ಗಿಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಸದಾ ದೇವತೆಗಳು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ !

    ಈ ಗಿಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಸದಾ ದೇವತೆಗಳು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ !