• ಇಂಥ ಪವಾಡಗಳ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡಿಯುತ್ತವೆ

    ಇಂಥ ಪವಾಡಗಳ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡಿಯುತ್ತವೆ