• ದಿನವೂ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸದರೆ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗುತ್ತೆ

    ದಿನವೂ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸದರೆ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗುತ್ತೆ The Concentration is sharpened, If You Do not consumed daily...