• ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಲೆ ಸುತ್ತಿ ಬೀಳೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ..!

    ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಲೆ ಸುತ್ತಿ ಬೀಳೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ..! The most expensive car in the world..!