• ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಾಕಿದ 5 ವಿಚಿತ್ರ ಮಳೆಗಳು.

    ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಾಕಿದ 5 ವಿಚಿತ್ರ ಮಳೆಗಳು. Top 5 Most Unusual Rains in the world .