• ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಯಾರು ಅಂತಹ ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಲಗಾರನಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ!!!

    ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಯಾರು ಅಂತಹ ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಲಗಾರನಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ!!!