ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ರು ಗುಡಿಸಿಲಿನಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಿದ್ದ ತಾಯಿ ಹೀರಾಬೆನ್

ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ರು ಗುಡಿಸಿಲಿನಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಿದ್ದ ತಾಯಿ ಹೀರಾಬೆನ್

​​

ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ರು ಗುಡಿಸಿಲಿನಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಿದ್ದ ತಾಯಿ ಹೀರಾಬೆನ್