ಕೊನೆಗೂ ಸಿಎಂ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸಿದ್ದು ಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ ಡಿಕೆಶಿ ಗೆಳೆಯ

ಕೊನೆಗೂ ಸಿಎಂ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸಿದ್ದು ಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ ಡಿಕೆಶಿ ಗೆಳೆಯ