ಹೆಂಡತಿಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನಿಂದ ಈ 5 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗುಪ್ತವಾಗಿಯೇ ಇಡುತ್ತಾರೆ,ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೆಂಡತಿಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನಿಂದ ಈ 5 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗುಪ್ತವಾಗಿಯೇ ಇಡುತ್ತಾರೆ,ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ.ಇವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಂಡನ ಬಳಿ ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಇವರು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೇ.ಹಿಂಧೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ 16 ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಗಿದೆ.ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ದುಃಖಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ.

ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು   ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪ ಎಂದುಹೇಳಲಾಗಿದೆ.ಆದಷ್ಟು ಪುರುಷರು ಗೌರವ ಕೊಡುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯುದಿಷ್ಟರಿಂದ    ಒಂದು ಶಾಪ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.ಅದರೆ ಈಗಿನ ಮಹಿಳೆಯಾರು ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಗಂಡನಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.   

1, ಪುರುಷರು ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆಯವರ ಬಳಿ ಹೇಳಲೇಬಾರದು.ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

2,ಇನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಡನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ.

3, ಮದುವೆ ಅದ ಮೇಲೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯಾ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ.ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಹಿಂಜರಿಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯರು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ.

4, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ರೋಗಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಬಳಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

5,ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ತುಂಬಾನೇ ಚಾಣಕ್ಷರು ಆಗಿರುತ್ತರೇ.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂದಾಗ ಇವರು ಹಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

6, ಇನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಗೆಳತಿಯರ ಬಳಿ ಹೇಳಬಾರದು.