ಕಲ್ಕಿ ಈ ಊರಿಗೆ ಸೇರಿದವನು ಎಂದ ಪುರಾಣಗಳು! ಯಾವ ಊರು ಹಾಗೂ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಕಲ್ಕಿ ಈ ಊರಿಗೆ ಸೇರಿದವನು ಎಂದ ಪುರಾಣಗಳು! ಯಾವ ಊರು ಹಾಗೂ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ, "ಯುಗ" ಎಂದರೆ ಕಾಲದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳು ಹೆಸರಾಗಿವೆ: ಕೃತಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ದ್ವಾಪರಯುಗ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುಗ. ಈ ಯುಗಗಳು ಭೂಮಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತವೆ, ಹಾಗೂ ಕಾಲದ ಪ್ರಗತಿಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತವೆ. ಕಲಿಯುಗ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುಗ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಯುಗ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನೂ  ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಲ್ಕಿ ಅಥವಾ ಕಲಿಕಿ ಒಬ್ಬ ಅವತಾರಪುರುಷನು ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವನು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಅವತಾರಪುರುಷನು ದುಷ್ಟರನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಕಲ್ಕಿಯ ಅವತಾರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಯವು ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಲ್ಕಿ ಅವತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ವಾದಗಳಿವೆ.ಕಲ್ಕಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅವತಾರಪುರುಷನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಸರು. ಇವನು ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಕಲ್ಕಿಯ ಅವತಾರ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವಿವರಣೆಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದ್ವಿತೀಯ ಧರ್ಮಿಕ ಗುರುತುಗಳ ಬರವಿಯ ಸಾರವಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಕಿಯ ಅವತಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಅಧರ್ಮದ ನಾಶ ಮತ್ತು ಲೋಕದ ಶಾಂತಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕಿಯ ಅವತಾರವು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿದ್ದು,    

ಅವನು ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವ ಕಾಲವು ಸಮಯದ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.


ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಅವತಾರಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜನರ ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬರುತ್ತವೆ. ಕಲ್ಕಿ ಅವತಾರವು ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ, ಕಲಿಯುಗದ ಅಧರ್ಮದ ನಾಶ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಕಿ ಅವತಾರದ ಬರವಾದರೆ ಅಧರ್ಮವು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವು ಬಹುಪತಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇದು ಸಮಾಜದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಮರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕಲ್ಕಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕೆಂದರೆ ನಾವು ಹಾಕಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.( video credit : CHARITRE )