• ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಈ 4 ಸ್ಥಳ ಬಿಡುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು...

    ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಈ 4 ಸ್ಥಳ ಬಿಡುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು... Leave these 4 places to achievement...